Acord de constitució del Consell de Govern.

El Sr. Alcalde exposa el contingut de la proposta que es presenta a consideració del Ple de la corporació i és aprovada per unanimitat, d’acord amb el contingut següent:

 

Un cop celebrades les eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019 d’1 d’abril (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019) el passat dia 26 maig de 2019, i constituït el nou Ajuntament el dia 15 de juny de 2019, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular a la constitució de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, reconeix a aquesta Entitat.

 

Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 20.1 b) i 23 de l’esmentada Llei en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local i demés legislació complementària.

Atès que en conformitat amb les atribucions que confereix a l’Alcaldia l’article 23 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 52 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i Règim jurídic de les Corporacions Locals.

 

A proposta de la Presidència i per unanimitat, s’acorda:

 

Primer.- Aprovar constituir el Consell de Govern, com a òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutori.

 

Les funcions són les d’informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern Local i al Ple de la corporació i alhora trobar un espai de comunicació i debat entre les diferents àrees de la corporació municipal.

 

Segon.- El consell de Govern estarà integrat per tots els regidors i regidores amb delegacions genèriques i especials de l’Alcaldia i serà presidit per l’Alcalde, a fi d’assolir la màxima eficàcia amb l’acció de Govern i en l’administració municipal. Hi seran convidats els portaveus dels grups municipals a l’oposició quan s’escaigui.

 

Per raó dels assumptes a tractar el President podrà demanar al personal funcionari o laboral de l’ajuntament, com també al personal extern contractat, que assisteixin a les reunions del Consell de Govern.

 

Les decisions del Consell de govern en cap cas tindran caràcter resolutori, sinó únicament informatiu o consultiu.

 

Tercer.- El Consell de Govern celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat setmanal, cada dijous a les set de la tarda, a les dependències d’aquest Ajuntament, sense necessitat de convocatòria prèvia de l’Alcaldia.

 

Quart.- Per la validesa de les sessions es requereix l’assistència de la meitat més un dels membres. Els acords s’adopten per majoria simple, dirimint els empats el President amb el vot de qualitat.

 

Per la resta d’aspectes seran d’aplicació les normes sobre òrgans col.legiats contingudes en la legislació sobre règim jurídic del sector públic i de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Descripció del documentData de publicacióEvidència  
No hi ha dades a mostrar