Aprovació de la creació i composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent.-

El Sr. Alcalde exposa el contingut de la proposta que es presenta a consideració del Ple de la corporació.

 

Posada la proposta a consideració del Ple, és aprovada per unanimitat, d’acord amb el contingut següent:

 

Un cop celebrades les eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019 d’1 d’abril (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019) el passat dia 26 maig de 2019, i constituït el nou Ajuntament el dia 15 de juny de 2019, es fa necessari procedir d’acord amb la legislació vigent i els articles 123 a 126 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i article 100 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, a la creació i composició de les Comissions informatives de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar al mateix, d’òrgans complementaris de caràcter assessor per fer efectiu el dret que s’atorga a tots els grups municipals integrants de la Corporació.

 

 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, en concordança amb els articles 134 i següents del ROFiRJ aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, correspon al Ple de la Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes Comissions Informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixen amb vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, com quan neixen amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar temes específics.

 

Per l’estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació cal l’existència de la Comissió Especial de Comptes, en base al que disposa l’article 127 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

 

De conformitat amb l'article 60.5 del TRLMRL les comissions són integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la corporació, d'acord amb els mateixos criteris de l'article 58.3. I l'article 58.3 del TRLMRLC (relatiu a la Comissió especial de comptes) disposa que la comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació.

 

El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l'article 58 i 60 del TRLMRLC i els articles 123 a 127 del ROF, proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent acord que és aprovat per unanimitat, d’acord amb el contingut següent:

 

Primer.- Crear la Comissió informativa Especial de Comptes com a òrgan d’existència preceptiva a l’Ajuntament, amb les funcions assenyalades pels articles 58 i 101 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

La Comissió Especial de Comptes es regirà pel que preveu l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, article desenvolupat per l'article 101.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

 

La Comissió Informativa Especial de Comptes estarà integrada exclusivament per membres de la Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de la Corporació. Es podrà nomenar d’igual manera un suplent per a cada titular, i estaran integrades pels membres següents:

 

President: L’Alcalde o regidor en qui delegui.

Vocals: 2 representant del grup municipal ERC

Sr. Jordi Frigola Bubé

Sra. Maite Tixis Padrosa

 

1 representant del grup municipal Units per Vilablareix

Sra. Maribel Escaño Redondo

1 representat del grup municipal JxC

Sr. Sebastià Bartomeu Requena

1 representant del grup municipal del PSC

Sr. Josep García Rodriguez

Secretari: La Secretària de l’Ajuntament

 

 

Segon.- Crear la Junta de Portaveus, com a òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutori, integrat per l'Alcalde i els portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals.

 

La Junta de portaveus ostenta les atribucions següents:

• auxiliar i cooperar en la formació de l'ordre del dia dels Plens.

• consulta dels assumptes que l'Alcalde decideixi sotmetre a la seva consideració.

• sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen als assumptes que s'elevin a la decisió del Ple.

 

Disposar que les reunions de la Junta de Portaveus es duguin a terme el dijous de la setmana anterior a la celebració del Ple de la corporació, a dos quarts de dues del migdia.

 

President: L’Alcalde o regidor en qui delegui.

Vocals: 1 representant del grup municipal ERC

Sr. Pau Rovira Bonet

1 representant del grup municipal Units per Vilablareix

Sra. Maribel Escaño Redondo

1 representat del grup municipal JxC

Sr. Sebastià Bartomeu Requena

1 representant del grup municipal del PSC

Sr. Josep García Rodriguez

Secretari: La Secretària de l’Ajuntament

 

 

Tercer.- Crear la Comissió Informativa Especial d’urbanisme. Les funcions de la mateixa és l’estudi, informe i consulta de temes relacionats amb el planejament i gestió urbanística del municipi, si s’escau dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple.

 

Estarà integrada exclusivament per membres de la Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de la Corporació.

 

Es podrà nomenar d’igual manera un suplent per a cada titular, i estaran integrades pels membres següents:

 

President: L’Alcalde o regidor en qui delegui.

Vocals: 2 representant del grup municipal ERC

Sr. Jordi Frigola Bubé

Sr. Pau Rovira Bone

1 representant del grup municipal Units per Vilablareix

Sra. Maribel Escaño Redondo

1 representat del grup municipal JxC

Sr. Sebastià Bartomeu Requena

1 representant del grup municipal del PSC

Sr. Josep García Rodriguez

Secretari: La Secretària de l’Ajuntament

 

 

Quart.- Crear la Comissió Informativa Especial del Porta a Porta. Les funcions de la mateixa és l’estudi, informe i consulta de temes relacionats amb la recollida Porta a Porta i la seva gestió en el municipi.

 

Estarà integrada exclusivament per membres de la Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de la Corporació.

 

Es podrà nomenar d’igual manera un suplent per a cada titular, i estaran integrades pels membres següents:

 

President: L’Alcalde o regidor en qui delegui.

Vocals: 2 representant del grup municipal ERC

Sr. Jordi Frigola Bubé

Sra. Imma Vilà i Vendrell

1 representant del grup municipal Units per Vilablareix

Sra. Maribel Escaño Redondo

1 representat del grup municipal JxC

Sr. Sebastià Bartomeu Requena

1 representant del grup municipal del PSC

Sr. Josep García Rodriguez

Secretari: La Secretària de l’Ajuntament

Descripció del documentEvidènciaData de publicació  
No hi ha dades a mostrar