Creació i composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent.

 

- Un cop celebrades les eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 207/2023 De 3 d’abril (BOE núm. 80, de 4 d’abril de 2023) el passat dia 28 maig de 2023, i constituït el nou Ajuntament el dia 17 de juny de 2023, es fa necessari procedir d’acord amb la legislació vigent i els articles 123 a 126 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i article 100 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, a la creació i composició de les Comissions informatives de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar al mateix, d’òrgans complementaris de caràcter assessor per fer efectiu el dret que s’atorga a tots els grups municipals integrants de la Corporació.

 

 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, en concordança amb els articles 134 i següents del ROFiRJ aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, correspon al Ple de la Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes Comissions Informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixen amb vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, com quan neixen amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar temes específics.

 

Per l’estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació cal l’existència de la Comissió Especial de Comptes, en base al que disposa l’article 127 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; De conformitat amb l'article 60.5 del TRLMRL les comissions són integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la corporació, d'acord amb els mateixos criteris de l'article 58.3. i l'article 58.3 del TRLMRLC (relatiu a la Comissió especial de comptes) disposa que la comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació.

 

El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l'article 58 i 60 del TRLMRLC i els articles 123 a 127 del ROF, proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent acord:

 

 

Primer.- Crear la Comissió informativa Especial de Comptes com a òrgan d’existència preceptiva a l’Ajuntament, amb les funcions assenyalades pels articles 58 i 101 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

La Comissió Especial de Comptes es regirà pel que preveu l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, article desenvolupat per l'article 101.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 

La Comissió Informativa Especial de Comptes estarà integrada exclusivament per membres de la Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de la Corporació. Es podrà nomenar d’igual manera un suplent per a cada titular, i estaran integrades pels membres següents:

 

President: L’Alcaldessa o regidor en qui delegui.

 

Vocals:

2 representant del grup municipal ERC

Sr. Marc Avellí Muñoz

Sra. Judit Auguet Lara

1 representat del grup municipal Junts per Vilablareix

Titular Sr. Josep Salvi Camps

Substitut Sra. Mariona Lopez Ortiz

1 representant del grup municipal Units per Vilablareix

Sra. Maribel Escaño Redondo

Secretari: La Secretària de l’Ajuntament

 

Segon.- Crear la Junta de Portaveus, com a òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutori, integrat per l'Alcaldessa i els portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals.

 

La Junta de portaveus ostenta les atribucions següents:

 

• auxiliar i cooperar en la formació de l'ordre del dia dels Plens.

• consulta dels assumptes que l'Alcaldessa decideixi sotmetre a la seva consideració.

• sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen als assumptes que s'elevin a la decisió del Ple.

 

Disposar que les reunions de la Junta de Portaveus es duguin a terme el dijous de la setmana anterior a la celebració del Ple de la corporació, a dos quarts de dues del migdia.

 

President: L’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui.

Vocals: 1 representant del grup municipal ERC

Sr. Pau Rovira Bonet

1 representat del grup municipal Junts per Vilablareix

Titular: Sra. Mariona Lopez Ortiz

Substitut: Josep Salvi Camps

1 representant del grup municipal Units per Vilablareix

Sra. Maribel Escaño Redondo

Secretari: La Secretària de l’Ajuntament

 

Tercer.- Crear la Comissió Informativa Especial d’urbanisme. Les funcions de la mateixa és l’estudi, informe i consulta de temes relacionats amb el planejament i gestió urbanística del municipi, si s’escau dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple.

Estarà integrada exclusivament per membres de la Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de la Corporació.

 

Es podrà nomenar d’igual manera un suplent per a cada titular, i estaran integrades pels membres següents:

 

President: L’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui.

Vocals: 2 representant del grup municipal ERC

Sr. Pau Rovira Bonet

Sr. Marc Avellí Muñoz

1 representat del grup municipal Junts per Vilablareix

Titular Sra. Mariona Lopez Ortiz

Substitut Sra. Josep Salvi Camps

1 representant del grup municipal Units per Vilablareix

Sra. Maribel Escaño Redondo

Secretari: La Secretària de l’Ajuntament

 

Quart.- Crear la Comissió Informativa Especial del Porta a Porta. Les funcions de la mateixa és l’estudi, informe i consulta de temes relacionats amb la recollida Porta a Porta i la seva gestió en el municipi.

Estarà integrada exclusivament per membres de la Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de la Corporació.

Es podrà nomenar d’igual manera un suplent per a cada titular, i estaran integrades pels membres següents:

 

President: L’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui.

Vocals: 2 representant del grup municipal ERC

Sra. Anna Felip Jacas

Sr. Marc Avellí Muñoz

1 representant del grup municipal Junts per Vilablareix

Titular: Sra. Glòria Matas Castel

Substitut: Sra. Mariona Lopez Ortiz

1 representant del grup municipal Units per Vilablareix

Sra. Maribel Escaño Redondo

Secretari: La Secretària de l’Ajuntament

 

Cinquè.- Crear la Comissió Informativa Especial d’habitatge. Les funcions de la mateixa és l’estudi, informe i consulta de temes relacionats amb la gestió i adjudicació d’habitatges de protecció oficial del municipi i el sòl destinat a aquesta finalitat, d’acord amb les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic Municipal, si s’escau dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple.

Estarà integrada exclusivament per membres de la Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de la Corporació.

 

Es podrà nomenar d’igual manera un suplent per a cada titular, i estaran integrades pels membres següents:

 

President: L’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui.

Vocals: 2 representant del grup municipal ERC

Sra. Judit Auguet Lara

Sr. Marc Avellí Muñoz

1 representant del grup municipal Junts per Vilablareix

Titular: Sr. Josep Salvi Camps

Substitut: Sra. Mariona Lopez Ortiz

1 representant del grup municipal Units per Vilablareix

Sra. Maribel Escaño Redondo

Secretari: La Secretària de l’Ajuntament

 

Sisè.- Comunicar el present acord als diferents grups polítics municipals fent-los constar que hauran de designar els seus representants en cada comissió notificant-lo a la Secretària dins del termini d’una setmana a comptar des de l’adopció del present acord, quedant facultat la senyora Alcaldessa per, mitjançant Decret, procedir al seu nomenament.

La convocatòria de les comissions informatives especials és competència de l’Alcaldessa i la seva periodicitat s’establirà en funció dels temes a exposar i debatre entre els grups polítics municipals.

Descripció del documentData de publicacióEvidència  
No hi ha dades a mostrar