Periodicitat de les sessions del Ple

 

Un cop celebrades les eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 207/2023 De 3 d’abril (BOE núm. 80, de 4 d’abril de 2023) el passat dia 28 maig de 2023, i constituït el nou Ajuntament el dia 17 de juny de 2023, es fa necessari procedir d’acord amb la legislació vigent i amb l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986 aprovat per Reial Decret 2568/1986, a l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple.

Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 46.2a) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, el Ple celebra sessions ordinàries com a mínim cada tres mesos en els municipis d’una població de fins a 5.000 habitants.

Es proposa al Ple de la Corporació:

 

Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es celebrin el segon dijous no festiu dels mesos senars, a les vuit del vespre en el Saló de sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.

 

Segon.- Facultar a la senyora Alcaldessa per a posposar o adelantar la celebració de les sessions ordinàries mensuals del Ple dins del mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.

 

 

Creació i composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent.

 

- Un cop celebrades les eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 207/2023 De 3 d’abril (BOE núm. 80, de 4 d’abril de 2023) el passat dia 28 maig de 2023, i constituït el nou Ajuntament el dia 17 de juny de 2023, es fa necessari procedir d’acord amb la legislació vigent i els articles 123 a 126 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i article 100 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, a la creació i composició de les Comissions informatives de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar al mateix, d’òrgans complementaris de caràcter assessor per fer efectiu el dret que s’atorga a tots els grups municipals integrants de la Corporació.

 

 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, en concordança amb els articles 134 i següents del ROFiRJ aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, correspon al Ple de la Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes Comissions Informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixen amb vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, com quan neixen amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar temes específics.

 

Per l’estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació cal l’existència de la Comissió Especial de Comptes, en base al que disposa l’article 127 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; De conformitat amb l'article 60.5 del TRLMRL les comissions són integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la corporació, d'acord amb els mateixos criteris de l'article 58.3. i l'article 58.3 del TRLMRLC (relatiu a la Comissió especial de comptes) disposa que la comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació.

 

El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l'article 58 i 60 del TRLMRLC i els articles 123 a 127 del ROF, proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent acord:

 

 

Primer.- Crear la Comissió informativa Especial de Comptes com a òrgan d’existència preceptiva a l’Ajuntament, amb les funcions assenyalades pels articles 58 i 101 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

La Comissió Especial de Comptes es regirà pel que preveu l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, article desenvolupat per l'article 101.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 

La Comissió Informativa Especial de Comptes estarà integrada exclusivament per membres de la Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de la Corporació. Es podrà nomenar d’igual manera un suplent per a cada titular, i estaran integrades pels membres següents:

 

President: L’Alcaldessa o regidor en qui delegui.

 

Vocals:

2 representant del grup municipal ERC

Sr. Marc Avellí Muñoz

Sra. Judit Auguet Lara

1 representat del grup municipal Junts per Vilablareix

Titular Sr. Josep Salvi Camps

Substitut Sra. Mariona Lopez Ortiz

1 representant del grup municipal Units per Vilablareix

Sra. Maribel Escaño Redondo

Secretari: La Secretària de l’Ajuntament

 

Segon.- Crear la Junta de Portaveus, com a òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutori, integrat per l'Alcaldessa i els portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals.

 

La Junta de portaveus ostenta les atribucions següents:

 

• auxiliar i cooperar en la formació de l'ordre del dia dels Plens.

• consulta dels assumptes que l'Alcaldessa decideixi sotmetre a la seva consideració.

• sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen als assumptes que s'elevin a la decisió del Ple.

 

Disposar que les reunions de la Junta de Portaveus es duguin a terme el dijous de la setmana anterior a la celebració del Ple de la corporació, a dos quarts de dues del migdia.

 

President: L’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui.

Vocals: 1 representant del grup municipal ERC

Sr. Pau Rovira Bonet

1 representat del grup municipal Junts per Vilablareix

Titular: Sra. Mariona Lopez Ortiz

Substitut: Josep Salvi Camps

1 representant del grup municipal Units per Vilablareix

Sra. Maribel Escaño Redondo

Secretari: La Secretària de l’Ajuntament

 

Tercer.- Crear la Comissió Informativa Especial d’urbanisme. Les funcions de la mateixa és l’estudi, informe i consulta de temes relacionats amb el planejament i gestió urbanística del municipi, si s’escau dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple.

Estarà integrada exclusivament per membres de la Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de la Corporació.

 

Es podrà nomenar d’igual manera un suplent per a cada titular, i estaran integrades pels membres següents:

 

President: L’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui.

Vocals: 2 representant del grup municipal ERC

Sr. Pau Rovira Bonet

Sr. Marc Avellí Muñoz

1 representat del grup municipal Junts per Vilablareix

Titular Sra. Mariona Lopez Ortiz

Substitut Sra. Josep Salvi Camps

1 representant del grup municipal Units per Vilablareix

Sra. Maribel Escaño Redondo

Secretari: La Secretària de l’Ajuntament

 

Quart.- Crear la Comissió Informativa Especial del Porta a Porta. Les funcions de la mateixa és l’estudi, informe i consulta de temes relacionats amb la recollida Porta a Porta i la seva gestió en el municipi.

Estarà integrada exclusivament per membres de la Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de la Corporació.

Es podrà nomenar d’igual manera un suplent per a cada titular, i estaran integrades pels membres següents:

 

President: L’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui.

Vocals: 2 representant del grup municipal ERC

Sra. Anna Felip Jacas

Sr. Marc Avellí Muñoz

1 representant del grup municipal Junts per Vilablareix

Titular: Sra. Glòria Matas Castel

Substitut: Sra. Mariona Lopez Ortiz

1 representant del grup municipal Units per Vilablareix

Sra. Maribel Escaño Redondo

Secretari: La Secretària de l’Ajuntament

 

Cinquè.- Crear la Comissió Informativa Especial d’habitatge. Les funcions de la mateixa és l’estudi, informe i consulta de temes relacionats amb la gestió i adjudicació d’habitatges de protecció oficial del municipi i el sòl destinat a aquesta finalitat, d’acord amb les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic Municipal, si s’escau dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple.

Estarà integrada exclusivament per membres de la Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de la Corporació.

 

Es podrà nomenar d’igual manera un suplent per a cada titular, i estaran integrades pels membres següents:

 

President: L’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui.

Vocals: 2 representant del grup municipal ERC

Sra. Judit Auguet Lara

Sr. Marc Avellí Muñoz

1 representant del grup municipal Junts per Vilablareix

Titular: Sr. Josep Salvi Camps

Substitut: Sra. Mariona Lopez Ortiz

1 representant del grup municipal Units per Vilablareix

Sra. Maribel Escaño Redondo

Secretari: La Secretària de l’Ajuntament

 

Sisè.- Comunicar el present acord als diferents grups polítics municipals fent-los constar que hauran de designar els seus representants en cada comissió notificant-lo a la Secretària dins del termini d’una setmana a comptar des de l’adopció del present acord, quedant facultat la senyora Alcaldessa per, mitjançant Decret, procedir al seu nomenament.

La convocatòria de les comissions informatives especials és competència de l’Alcaldessa i la seva periodicitat s’establirà en funció dels temes a exposar i debatre entre els grups polítics municipals.

 

 

3.- Aprovació de la constitució de la Junta de Govern Local.

 

Un cop celebrades les eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 207/2023 de 3 d’abril (BOE núm. 80, de 4 d’abril de 2023) el passat dia 28 maig de 2023, i constituït el nou Ajuntament el dia 17 de juny de 2023, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular a la constitució de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, reconeix a aquesta Entitat.

Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 20.1 b) i 23 de l’esmentada Llei en concordança amb els articles 48.1.b), 54 i 99.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local i demés legislació complementària, la Junta de Govern Local, per a exercir les seves competències resolutòries té sessions ordinàries amb la periodicitat determinada pel ple de la corporació.

Atès que en conformitat amb les atribucions que confereix a l’Alcaldia l’article 23 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 52 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i Règim jurídic de les Corporacions Locals.

 

Es proposa al Ple de la corporació:

 

Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori.

 

Segon.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es convocaran amb caràcter quinzenal, tindran lloc el primer i tercer dijous de cada mes, no festiu. Si és festiu s’adaptarà la convocatòria dins el mateix mes de celebració.

 

La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions, a les sis de la tarda, a les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria a l’efecte, realitzada per aquesta Alcaldia.

 

Tercer.- Facultar a la senyora Alcaldessa per a posposar o avançar la convocatòria de les sessions de la Junta de Govern Local dins del mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.

 

Quart.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats i als diferents serveis municipals pel seu coneixement i efectes.

 

 

4- Constitució del Consell de Govern.

 

Un cop celebrades les eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 207/2023 de 3 d’abril (BOE núm. 80, de 4 d’abril de 2023) el passat dia 28 maig de 2023, i constituït el nou Ajuntament el dia 17 de juny de 2023, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular a la constitució del Consell de Govern, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, reconeix a aquesta Entitat.

Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 20.1 b) i 23 de l’esmentada Llei en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local i demés legislació complementària.

Atès que en conformitat amb les atribucions que confereix a l’Alcaldia l’article 23 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 52 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i Règim jurídic de les Corporacions Locals.

 

Es proposa al Ple de la corporació:

 

Primer.- Aprovar constituir el Consell de Govern, com a òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutori.

Les funcions són les d’informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern Local i al Ple de la corporació i alhora trobar un espai de comunicació i debat entre les diferents àrees de la corporació municipal.

 

Segon.- El consell de Govern estarà integrat per tots els regidors i regidores amb delegacions genèriques i especials de l’Alcaldia i serà presidit per l’Alcaldessa, a fi d’assolir la màxima eficàcia amb l’acció de Govern i en l’administració municipal. Hi seran convidats els portaveus dels grups municipals a l’oposició quan s’escaigui.

Per raó dels assumptes a tractar el President podrà demanar al personal funcionari o laboral de l’ajuntament, com també al personal extern contractat, que assisteixin a les reunions del Consell de Govern.

Les decisions del Consell de govern en cap cas tindran caràcter resolutori, sinó únicament informatiu o consultiu.

 

Tercer.- El Consell de Govern celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat setmanal, cada dijous a les set de la tarda, a les dependències d’aquest Ajuntament, sense necessitat de convocatòria prèvia de l’Alcaldia.

 

Quart.- Per la validesa de les sessions es requereix l’assistència de la meitat més un dels membres. Els acords s’adopten per majoria simple, dirimint els empats el President amb el vot de qualitat.

Per la resta d’aspectes seran d’aplicació les normes sobre òrgans col·legiats contingudes en la legislació sobre règim jurídic del sector públic i de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats i als diferents serveis municipals pel seu coneixement i efectes.

 

 

5.-Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col.legiats.

 

Un cop celebrades les eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 207/2023 de 3 d’abril (BOE núm. 80, de 4 d’abril de 2023) el passat dia 28 maig de 2023, i constituït el nou Ajuntament el dia 17 de juny de 2023, es fa necessari procedir en compliment de l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre al nomenament dels representants de la Corporació als òrgans col·legiats, en les diferents entitats, institucions i organismes en els quals, d’acord amb els seus estatuts o reglaments, es requereix la presència corporativa.

 

Per tot això, es proposa al Ple municipal l’ adopció del següent ACORD

 

Primer. Nomenar als regidors/es que seguidament s’esmenten com a representants d’aquesta Corporació en les entitats, institucions i organismes, que també s’indiquen, d’acord amb les previsions contingudes en els estatuts i reglaments pels quals aquells es regeixen:

 

1- CONSELLS ESCOLARS DELS DIFERENTS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DEL MUNICIPI:

Sra. Sònia Ruiz i Sanchez, regidora delegada d’educació, cultura i festes.

 

2.- ASSOCIACIÓ DEFENSA FORESTAL (ADF):

Sra. Anna Felip Jacas, regidora delegada de salut, medi ambient, entorn natural i benestar animal.

 

3.- COMUNITAT DE REGANTS DE BESCANÓ-SALT-VILABLAREIX:

Sr. Pau Rovira Bonet, regidor delegat de territori, mobilitat i equipaments.

 

4.-ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS:

Sra. Sònia Ruiz i Sanchez, regidora delegada d’educació, cultura i festes.

 

5.- CONSORCI LOCALRET (Consorci local per a l'impuls de la societat del coneixement i el desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies):

Sr. Jofre Sáez Bernal, Regidor delegat de comunicació, promoció econòmica i participació.

 

6.-MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL URBANÍSTICA GIRONA-VILABLAREIX-SALT

Vocal titular: Sra. Maite Tixis Padrosa, Alcaldessa-Presidenta.

Vocal suplent: Sr. Pau Rovira Bonet, regidor delegat territori, mobilitat i equipaments.

 

7.-COMISION DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL AEROPUERTO DE GIRONACOSTA BRAVA

Sr. Pau Rovira Bonet, regidor delegat territori, mobilitat i equipaments.

 

8.- CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMISSORA MUNICIPAL DE VILABLAREIX.

Presidenta: Sra. Maite Tixis Padrosa

Vocals:

Sr. Jofre Sáez Bernal, regidor delegat de comunicació, promoció econòmica i participació.

Sra. Judit Auguet Lara, regidora delegada de Joventut, habitatge i igualtat.

Titular Sra. Gloria Matas Castel

Substitut: Sra. Mariona Lopez Ortiz

Sra. Maribel Escaño Redondo

 

9.- CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL VILABLAREIX FUTUR SL.

Presidenta: Sra. Maite Tixis Padrosa

Consellers: Sr. Jofre Sáez Bernal

Sra. Judit Auguet Lara

Titular Sr. Josep Salvi Camps substitut: Mariona Lopez Ortiz

Sra. Maribel Escaño Redondo

 

10.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT

Vocal titular: Sra. Maite Tixis Padrosa, Alcaldessa-Presidenta

Vocal suplent: Sra. Sònia Ruiz i Sanchez, regidora delegada d’educació, cultura i festes.

 

11.- CONSORCI DE LES VIES VERDES

Vocal titular: Sra. Maite Tixis Padrosa, Alcaldessa-Presidenta

Vocal suplent: Sr. Pau Rovira Bonet, regidor delegat territori, mobilitat i equipaments.

 

12.-SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA SL:

Vocal titular: Sra. Maite Tixis Padrosa, Alcaldessa-presidenta.

Vocal suplent: Sra. Judit Auguet Lara, regidora delegada de Joventut, habitatge i igualt

 

13.- ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L’ENERGIA PÚBLICA (AMEP):

Vocal titular: Sr. Pau Rovira Bonet, regidor delegat territori, mobilitat i equipaments.

Vocal suplent: Sra. Maite Tixis Padrosa, Alcaldessa-Presidenta.

 

14.- CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT (CILMA):

Vocal titular: Sra. Maite Tixis Padrosa, Alcaldessa-Presidenta.

Vocal suplent: Sr. Pau Rovira Bonet, regidor delegat territori, mobilitat i equipaments.