Constitució dels grups polítics municipals.

 

Atès que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local determina que a efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les Corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i obligacions que s’estableixin.

 

L’article 50.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, determina que per al millor funcionament dels òrgans de govern de la corporació el Ple pot acordar la creació de grups municipals.

 

I, en aquest sentit, els articles 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, desenvolupen aquesta previsió.

 

És voluntat dels components de cada llista electoral que han obtingut representació corporativa constituir-se en grup municipal i designar el/la portaveu corresponent.

 

Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent

 

ACORD

 

Primer. Declarar constituïts els següents grups municipals amb designació del portaveu corresponent:

 

 

Grup Municipal

Portaveu

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC – AM)

Sr. Pau Rovira i Bonet

Junts per Vilablareix – Compromís Municipal

Sra. Mariona Lopez Ortiz

Units per Vilablareix – Independents de Catalunya (UxV)

Sra. Maribel Escaño Redondo

 

Dotacions econòmiques a Grups Politics Municipals.

 

L’art. 73.3 LBRL i l’art. 50.8 del TRLMRLC preveuen que el ple municipal, dins dels límits que s’estableixen amb caràcter general en les lleis de pressupostos generals de l’Estat, atorgui als grups polítics municipals, als efectes de la seva actuació corporativa, una dotació econòmica. Aquesta dotació ha de tenir un component fixe, idèntic per a tots els grups, i un component variable, en funció del nombre de membres de cadascun d’ells.

 

La llei estableix dues prohibicions concretes respecte de l’ús d’aquestes dotacions: no podran destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.

 

 

La llei estableix, a més, l’obligació per als grups polítics de dur una comptabilitat específica de la dotació que s’haurà de posar a disposició del ple, sempre que aquest ho demani.

 

L’art. 14.4 de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, de finançament dels partits polítics (LOFPP, en endavant) estableix que el retiment de comptes dels grups polítics municipals es farà d’acord amb allò que disposin els seus reglaments o la seva legislació específica, que han de respectar els principis generals d’aquesta llei en matèria de retiment de comptes.

 

La informació que els grups municipals facilitin al ple en el procediment de retiment de comptes ha de permetre la fiscalització de les despeses als efectes de controlar l’ús dels recursos públics i verificar el compliment de les previsions legals.

 

Amb aquesta finalitat cal que els grups polítics municipals:

 

1.- Duguin la comptabilitat exigida per la llei d’acord amb els principis generals que la LOFPP estableix en matèria de retiment de comptes.

 

2.- Que la informació comptable sigui clara, veraç i completa.

 

3.- Que les despeses que constin en la comptabilitat siguin compatibles amb la finalitat corporativa de les assignacions determinades pel ple.

 

4.- Que aquestes despeses estiguin justificades documentalment de manera que es pugui acreditar tant l’efectivitat de la despesa realitzada com la destinació real dels fons.

 

 

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de Catalunya ha interpretat que les aportacions econòmiques als grups polítics municipals han de ser tractades com a subvencions i, per tant, incloses en el règim de publicitat activa previst a la Llei 19/2014, del 29 de gener, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

S’estableix a favor dels diferents grups municipals, una indemnització, per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quanties següents:

 

- 1.200,00.-euros/any per cada grup municipal. Que es liquidarà trimestralment.

- 40,00.-euros/mensuals per cada regidor electe. Que es liquidarà trimestralment.

 

Així mateix tots els grups polítics municipals hauran de portar una comptabilitiat especial de la dotació económica i la posaran a disposició del Ple de la corporació, sempre que aquest així ho exigeixi.

 

A efectes de la comptabilitat especial que els grups estan obligats a portar i de les relacións contractuals i efectes fiscals que es derivin d’aquesta, aquests podran optar per constituir una associació, una comunitat de béns o qualsevol altra forma de personificació jurídica, en els termes previstos per la legislació civil o perquè el seu portaveu n’assumeixi la titularitat i responsabilitat.

 

 

Tercer.- Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia la seva acreditació documental.