Decret d'Alcaldia 102/2023 de data 22 de juny, mitjançant el qual es deleguen competències de l'alcaldessa a favor dels/les regidors/es.

 

Amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’article 43 i següents del Reglament d’ Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de competències en favor de diferents Regidors i Regidores.

 

En conformitat amb la referida legislació, aquesta Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions, sempre i quan es tracti de matèries que no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, per l'article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, per l'article 43.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre i per l'article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del sector públic, en els quals es regulen les competències de l'Alcaldia que no són susceptibles de delegació.

 

Per tot l'exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableixen la facultat de l’Alcalde de delegar les atribucions que la Llei li atorga. En virtut de l’esmentat anteriorment,

 

RESOLC:

 

Primer. Efectuar a favor dels regidors i regidores que a continuació es relacionen, una delegació general d'atribucions de direcció, gestió i control dels serveis següents:

 

Àrea poble de les persones:

 

Àrea de Recursos humans, Governació, Seguretat, Serveis socials i Gent gran: senyora MAITE TIXIS PADROSA

Àrea d’Hisenda, Espais públics i Esports: senyor MARC AVELLÍ MUÑOZ

 

Àrea poble amable i sostenible:

 

Salut, Medi ambient, Entorn natural i Benestar animal: senyora ANNA FELIP JACAS

Territori, Mobilitat i Equipaments: senyor PAU ROVIRA BONET

Joventut, Habitatge i Igualtat: senyora JUDIT AUGUET LARA

 

Àrea poble actiu:

 

Educació, Cultura i Festes: senyora SÒNIA RUIZ SANCHEZ.

Comunicació, Promoció económica i Participació: senyor JOFRE SÁEZ BERNAL

 

A efectes de delimitació de l’àmbit d’actuació de cadascuna de les regidories, correspondran a aquestes, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els camps d’actuació i matèries següents:

 

1.- REGIDORIA D’HISENDA, ESPAIS PUBLICS I ESPORTS:

 

1. Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic–financer.

2. Planificació, proposta i gestió pressupostària.

3. Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic.

4. Control intern de gestió econòmica i financera i pressupostària de l’Ajuntament i ens dependents.

5.- Comptabilitat pressupostària i financera.

6.- Tresoreria i gestió financera.

7.- Contractació

8.- Patrimoni

9. Activitats relacionades amb el món de l’esport.

10. Gestió i direcció dels equipaments públics i altres instal·lacions municipals decaràcter esportiu.

11. Foment, promoció i difusió de l’esport i ocupació del temps lliure.

12. Manteniment i serveis.

13. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

 

2.- REGIDORIA DE SALUT, MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL I BENESTAR ANIMAL:

 

1. Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de medi ambient.

2. Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, energia...) i energies renovables.

3. Comunicació i educació ambiental.

4. Intervenció en diferents àrees o aspectes de la salut públic.

5. Gestió, coordinació, manteniment i conservació del patrimoni municipal.

6. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

3.- REGIDORIA DE TERRITORI MOBILITAT I EQUIPAMENTS:

1.Manteniment d’infraestructures públiques.

2.Senyalització viària, definició d’itineraris accessibles i transport urbà.

3. Planificació del territori, que inclou les figures de planificació territorial del municipi, en els tràmits que siguin de competència municipal i les de planejament urbanístic.

4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

 

4.- REGIDORIA DE JOVENTUT, HABITATGE I IGUALTAT:

 

1. Activitats relacionades amb el món de la joventut.

2. Gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis a la mainada i joventut, tal com la ludoteca, casal d’estiu i matins actius.

3. Organització d’activitats dirigides a la joventut.

4. Polítiques d'igualtat.

5. Gestió de les polítiques d’habitatge de protecció oficial del municipi.

 

5.- REGIDORIA EDUCACIÓ, CULTURA I FESTES:

 

1. Gestió i direcció de l’activitat educativa en tots els seus aspectes.

2. Gestió i direcció dels edificis públics destinats a activitats educatives.

3. Conservació i manteniment dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil i d'educació primària.

4. Activitats relacionades amb la llar d’infants, l’escola i l’institut.

5. Organització d’activitats lúdiques.

6. Organització i coordinació dels esdeveniments i festes populars que organitza l’ajuntament.

7. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

 

6.- REGIDORIA DE COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ:

 

1. Foment de les polítiques de creació i potenciació d’activitat empresarial i suport al comerç.

2. Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.

3. Activitats relacionades amb la promoció econòmica.

4. Coordinació i supervisió de la Borsa de treball.

5. Plans d’Ocupació gestionats per l’Ajuntament.

6. Foment d’iniciatives a l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació.

7. Impuls de projectes relacionats amb la promoció de la participació ciutadana.

8. Gestió i direcció de les activitats relacionades amb la comunicació.

9. Informàtica.

10. Administració electrònica.

11. Transparència.

12. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

 

 

Aquestes delegacions engloben les facultats de direcció, impuls, gestió, fins i tot la firma de quants documents de tràmit siguin necessaris, i control dels serveis i activitats objecte de la delegació, i presentar propostes per a la seva resolució pel Ple o la Junta de Govern Local, sense incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers que queda reservat a l’Alcalde o al Ple en funció de les respectives competències, i sota la coordinació de l’Alcaldia.

 

Segon. Aquesta Alcaldia es reserva totes aquelles competències indelegables establertes en l’article 21.1 i 2 i 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com, les establertes en l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i especialment allò referent a Recursos humans, Governació, Seguretat, Serveis socials i Gent gran i totes aquelles matèries no delegades que corresponen, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els camps d’actuació i matèries següents:

 

1.Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de serveis socials, seguretat i governació.

2. Gestió de les polítiques adreçada a la gent gran.

4. Intervenció en diferents àrees o aspectes de la salut pública.

5. Coordinació i supervisió de les activitats de seguretat ciutadana i circulació.

6. Potestat sancionadora per l’incompliment de les Ordenances Municipals.

7.Gestió i coordinació dels serveis públics municipals.

8. Gestió del personal de la corporació i societat municipal.

9. Protecció civil.

10. Organització de les àrees de treball municipals.

 

Tercer. Delegar de forma indistinta, en tots els Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament, les competències que a aquesta Alcaldia li atorga l’article 51.1 del Codi Civil, per autoritzar matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal.

Aquesta delegació faculta a tots els Regidors i Regidores per autoritzar matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells. A aquests efectes, la coordinació per a la designació del Regidor o Regidora actuant, s’establirà a través del Registre Civil.

 

Quart. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen els articles 43 i següents del ROF i en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

 

Cinquè. Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des de la data d'aquesta Resolució, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació d'aquesta Alcaldia. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors i Regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació, en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessats en l’expedient.

 

L’Alcaldia podrà avocar les delegacions que es confereixen per a la gestió dels serveis quan, per raó especial o d’oportunitat, s’estimi necessari, i el seu manteniment es produeix mentre no s’acordi la seva expressa revocació.

 

Sisè. Comunicar aquesta resolució als designats, que es considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa, en un termini de 24 hores des de la seva notificació, o es fa ús de la delegació i procedir a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura d'aquesta Resolució per l’Alcalde.

 

Setè. Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment al que preveu l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

 

Resolució al Ple en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Decret d'Alcaldia 104/2023, de data 22 de juny, mitjançant el qual es nomenen els/les tinents/es d'alcalde.

Un cop celebrades les eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 207/2023 de 3 d’abril (BOE núm. 80, de 4 d’abril de 2023) el passat dia 28 maig de 2023, i constituït el nou Ajuntament el dia 17 de juny de 2023, de conformitat amb l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 55 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb el que disposa l’article 46.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, és competència d'aquesta Alcaldia, que haurà de procedir al seu nomenament mitjançant Decret, entre els membres de la Junta de Govern Local.

 

Atès que aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga l’article 53.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb l’article 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 46 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i demés legislació concordant, amb aquesta mateixa data i mitjançant Decret d'Alcaldia 103/2023, de 22 de juny, he procedit a la designació dels membres de la Junta de Govern Local.

 

Per tot això, des d’aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació esmentada anteriorment

 

HE RESOLT

 

Primer. Nomenar tinents i tinentes d'alcalde d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia d'avui, els regidors i regidores membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, el primer dels quals substituirà a aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència, malaltia, o qualsevol altra impossibilitat:

• Primer tinent d’alcalde : Sr. MARC AVELLÍ MUÑOZ

• Segona tinent d’alcalde : Sra. SÒNIA RUIZ SANCHEZ

• Tercer tinent d’alcalde: Sr. PAU ROVIRA BONET

Segon. A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia s’hagi d’absentar del terme municipal, mitjançant Decret establirà la durada de la seva absència i designarà el tinent o tinenta d'alcalde que hagi d'assumir les seves competències.

En el supòsit de no efectuar-se aquesta designació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda de forma automàtica pel primer tinent d'Alcalde i, en el seu defecte, per qualsevol dels altres tinents i tinentes d'Alcalde establerts en segon lloc que es trobin presents, els quals hauran de donar compte d'aquesta circumstància a la resta de la corporació sense que durant el mateix dia pugui actuar com a alcalde accidental més d'un d'ells.

Tercer. Comunicar aquest Decret als tinents i tinentes d’alcalde nomenats, fent-los constar que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com a alcalde accidental, i que durant el mateix no podran modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia anteriorment ni atorgar-ne noves.

Quart. Donar compte d'aquesta Resolució al Ple de l'Ajuntament en la sessió extraordinària d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 38 i 46.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.