Sou aquí:   
Inici > Portal transparència > Informació i Organització Municipal > Retribucions dels càrrecs electes

Establiment de les retribucions i assistències dels membres de la corporació.

 

 

Posada la proposta a consideració del Ple, és aprovada per majoria absoluta l’apartat referent a l’establiment de les retribucions i assistències dels membres de la corporació, amb el vot favorable del grups municipals d’ERC, JxC i PSC i el vot en contra de UxV.

 

La proposta referent a les dotacions econòmiques dels grups polítics municipals és aprovada per unanimitat, d’acord amb el contingut següent:

 

Primer.- Assistències als òrgans de govern dels regidors i regidores

 

La normativa sobre règim local, al referir-se a l’Estatut dels membres de les Corporacions Locals, estableix en els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en concordança amb l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), que els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre assistències, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en l’exercici del càrrec, en la quantia establerta pel Ple de l’Ajuntament.

 

Aprovar el següent règim d’assistències als òrgans col.legiats:

 

  • Per assistència a les sessions de Ple: 200,00.-€

  • Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 150,00.-€

  • Per assistència a les sessions del Consell de Govern Local: 200,00.-€

  • Per assistència a les Juntes de Portaveus: 150,00.-€

  • Per assistència a les comissions Informatives: 100,00.-€

  • Per assistència al consell d’administració i Assamblea General de Vilablareix Futur SL: 100,00.-€

  • Per assistència al consell d’administració de l’emissora municipal: 100,00.-€

 

 

Les assistències seran abonades en referència a la concurrència efectiva a les sessions, de manera que si algun Regidor/a no hagués concorregut efectivament, meritarà únicament assistències per les concurrències efectives.

 

 

A les quantitats assignades com assistències s’hi aplicarà la corresponent retenció en concepte de l’IRPF.

 

Segon.- Dotacions econòmiques a Grups Politics Municipals.

L’art. 73.3 LBRL i l’art. 50.8 del TRLMRLC preveuen que el ple municipal, dins dels límits que s’estableixen amb caràcter general en les lleis de pressupostos generals de l’Estat, atorgui als grups polítics municipals, als efectes de la seva actuació corporativa, una dotació econòmica. Aquesta dotació ha de tenir un component fixe, idèntic per a tots els grups, i un component variable, en funció del nombre de membres de cadascun d’ells.

 

La llei estableix dues prohibicions concretes respecte de l’ús d’aquestes dotacions: no podran destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.

 

La llei estableix, a més, l’obligació per als grups polítics de dur una comptabilitat específica de la dotació que s’haurà de posar a disposició del ple, sempre que aquest ho demani.

 

L’art. 14.4 de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, de finançament dels partits polítics (LOFPP, en endavant) estableix que el retiment de comptes dels grups polítics municipals es farà d’acord amb allò que disposin els seus reglaments o la seva legislació específica, que han de respectar els principis generals d’aquesta llei en matèria de retiment de comptes.

 

La informació que els grups municipals facilitin al ple en el procediment de retiment de comptes ha de permetre la fiscalització de les despeses als efectes de controlar l’ús dels recursos públics i verificar el compliment de les previsions legals.

Amb aquesta finalitat cal que els grups polítics municipals:

 

1.- Duguin la comptabilitat exigida per la llei d’acord amb els principis generals que la LOFPP estableix en matèria de retiment de comptes.

2.- Que la informació comptable sigui clara, veraç i completa.

3.- Que les despeses que constin en la comptabilitat siguin compatibles amb la finalitat corporativa de les assignacions determinades pel ple.

4.- Que aquestes despeses estiguin justificades documentalment de manera que es pugui acreditar tant l’efectivitat de la despesa realitzada com la destinació real dels fons.

 

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de Catalunya ha interpretat que les aportacions econòmiques als grups polítics municipals han de ser tractades com a subvencions i, per tant, incloses en el règim de publicitat activa previst a la Llei 19/2014, del 29 de gener, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

S’estableix a favor dels diferents grups municipals, una indemnització, per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quanties següents:

 

- 1.200,00.-euros/any per cada grup municipal. Que es liquidarà trimestralment.

- 40,00.-euros/mensuals per cada regidor electe. Que es liquidarà trimestralment.

 

Així mateix tots els grups polítics municipals hauran de portar una comptabilitiat especial de la dotació económica i la posaran a disposició del Ple de la corporació, sempre que aquest així ho exigeixi.

 

A efectes de la comptabilitat especial que els grups estan obligats a portar i de les relacións contractuals i efectes fiscals que es derivin d’aquesta, aquests podran optar per constituir una associació, una comunitat de béns o qualsevol altra forma de personificació jurídica, en els termes previstos per la legislació civil o perquè el seu portaveu n’assumeixi la titularitat i responsabilitat.

 

 

 

Règim de dedicació exclusiva de l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilablareix.

Atès que és necessari establir el règim de dedicacions dels membres de la corporació.

Atès que la percepció d'aquestes retribucions, quan es tracti d’Alcaldes o regidors o regidores en règim de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen i, també, amb les indemnitzacions que s'estableixen i amb el desenvolupament d'altres activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les

administracions públiques.

Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i l’article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

De conformitat amb el que disposa l’article 75.1 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció efectuada per la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), estableix que els Pressupostos Generals de l’Estat determinaran, anualment el límit màxim total que poden percebre els membres de les entitats locals per tots els conceptes retributius i assistències.

Així la disposició Addicional vigèsima sèptima de la Llei 31/2022 de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, estableix el límit màxim total que poden percebre els membres de les Entitats locals en règim de dedicació exclusiva, per tots els conceptes retributius i assistències exclosos els triennis als que tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials serà el que es recull a continuació, atenent a la seva població:

 

HABITANTS

LÍMIT MAXIM RETRIBUTIU

Més de 500.000

116.160,05€

300.001 a 500.000

104.544,03€

150.001 a 300.000

92.928,03 €

75.001 a 150.000

87.120,59 €

50.001 a 75.000

75.504,62 €

20.001 a 50.000

63.888,61 €

10.001 a 20.000

58.080,05 €

5.001 a 10.000

52.272,61 €

1.000 a 5.000

46.464,02 €

 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 

Es proposa al Ple de la corporació:

 

Primer.- Disposar que l’Alcaldessa Sra. Maria Teresa Tixis Padrosa exerceixi el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, de conformitat amb el que disposa l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre i la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, fixant per aquest càrrec una retribució de 2.661,79€ mensuals, per 14 pagues a l’any, exclosos els triennis als que tinguin dret, amb efectes de data 17 de juny de 2023, amb l’atorgament d’excedència laboral per ocupar càrrec públic per part de l’Ajuntament de Girona.

 

D’acord amb el que disposa l’article 2.3 de l’Ordre de 12 de març de 1986, sobre alta i cotització al Règim general de la Seguretat Social dels membres de corporacions locals amb dedicació exclusiva: l’alta dels membres de la corporació que tinguin dedicació exclusiva o parcial amb determinació de la seva retribució s’haurà d’aprovar amb els efectes que corresponen al dia de 17 de juny de 2023, data prevista per al Ple constitutiu dels ajuntaments, sessió constitutiva i presa de possessió dels nous càrrecs, si no hi ha interposició de recurs contenciós electoral

 

A aquestes retribucions s’aplicarà les retencions de l’IRPF i de la quota del règim de la Seguretat Social que correspongui, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials de la Seguretat Social.

 

 

Segon.- Notificar aquest acord a la persona afectada.

 

Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.