Aprovació del nomenament de representants de la Corporació als òrgans col.legiats.

El Sr. Alcalde exposa el contingut de la proposta que es presenta a consideració del Ple de la corporació i és aprovada per unanimitat, d’acord amb el contingut següent:

 

Un cop celebrades les eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019 d’1 d’abril (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019) el passat dia 26 maig de 2019, i constituït el nou Ajuntament el dia 15 de juny de 2019, es fa necessari procedir en compliment de l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre al nomenament dels representants de la Corporació als òrgans col·legiats, en les diferents entitats, institucions i organismes en els quals, d’acord amb els seus estatuts o reglaments, es requereix la presència corporativa.

 

Per tot això, es proposa al Ple municipal l’ adopció del següent ACORD, que és aprovat per unanimitat, d’acord amb el contingut següent:

 

Primer. Nomenar als regidors/es que seguidament s’esmenten com a representants d’aquesta Corporació en les entitats, institucions i organismes, que també s’indiquen, d’acord amb les previsions contingudes en els estatuts i reglaments pels quals aquells es regeixen:

 

1- CONSELLS ESCOLARS DELS DIFERENTS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DEL MUNICIPI: Sra. Sònia Ruiz i Sanchez, regidora delegada d’ensenyament i Cultura.

 

2.- ASSOCIACIÓ DEFENSA FORESTAL (ADF): Sr. Jordi Frigola Bubé, regidor delegat de serveis, espais públics, entorn natural i comunicació.

 

3.- COMUNITAT DE REGANTS DE BESCANÓ-SALT-VILABLAREIX: Sr. Jordi Frigola Bubé, regidor delegat de serveis, espais públics, entorn natural i comunicació.

 

4.-ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS: Sra. Sònia Ruiz i Sanchez, regidora delegada d’ensenyament i Cultura.

 

5.- CONSORCI LOCALRET (Consorci local per a l'impuls de la societat del coneixement i el desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies): Sr. Marc Avellí Muñoz, Regidor delegat d'esports i noves tecnologies.

 

6.- JUNTA DE COMPENSACIÓ DELS DIFERENTS POLÍGONS D’ACTUACIÓ DEL MUNICIPI DE VILABLAREIX

-Pla Parcial del sector El Perelló i Can Pere Màrtir: Sr. David Mascort Subiranas, Alcalde-Presdient, a fi que actuï en nom i representació d’aquest ajuntament en l’assamblea general de l’esmentada junta.

 

7.-MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL URBANÍSTICA GIRONA-VILABLAREIX-SALT

Vocal titular: Sr. David Mascort Subiranas, Alcalde-President.

Vocal suplent: Sr. Pau Rovira Bonet, regidor delegat d’urbanisme.

 

8.-COMISION DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL AEROPUERTO DE GIRONA-COSTA BRAVA

Sra. Imma Vilà Vendrell, regidora delegada de promoció econòmica, participació, salut pública i medi ambient.

 

 

 

9.- CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMISSORA MUNICIPAL DE VILABLAREIX.

President: Sr. David Mascort i Subiranas

Vocals:

Sr. Jordi Frigola Bubé, regidor delegat de serveis, espais públics, entorn natural i comunicació.

Sr. Marc Avellí Muñoz, regidor delegat d'esports i noves tecnologies.

Sra. Maribel Escaño Redondo

Sr. Sebastià Bartomeu Requena

Sr. Josep García Rodriguez

10.- CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL VILABLAREIX FUTUR SL.

President: Sr. David Mascort i Subiranas

Consellers: Sr. Jordi Frigola Bubé

Sr. Pau Rovira Bonet

Sra. Maribel Escaño Redondo

Sr. Sebastià Bartomeu Requena

Sr. Josep García Rodriguez

 

11.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT

Vocal titular: Sr. David Mascort Subiranas, Alcalde-President

Vocal suplent: Sra. Maite Tixis Padrosa, regidora delegada de serveis socials, salut i igualtat.

 

12.- CONSORCI DE LES VIES VERDES

Vocal titular: Sr. David Mascort Subiranas, Alcalde-President

Vocal suplent: Sra Imma Vilà Vendrell, regidora delegada de promoció econòmica, participació, salut pública i medi ambient.

 

 

13.-SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA SL:

Vocal titular: Sra. Maite Tixis Padrosa, regidora delegada de serveis socials, salut i igualtat.

Vocal suplent: Sr. David Mascort Subiranas, Alcalde-President.

 

 

Segon. Comunicar aquest acord als Regidors i Regidores afectats/des, així com a les diferents entitats, institucions i organismes, pel seu coneixement i efectes.