Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col.legiats.

 

Un cop celebrades les eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 207/2023 de 3 d’abril (BOE núm. 80, de 4 d’abril de 2023) el passat dia 28 maig de 2023, i constituït el nou Ajuntament el dia 17 de juny de 2023, es fa necessari procedir en compliment de l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre al nomenament dels representants de la Corporació als òrgans col·legiats, en les diferents entitats, institucions i organismes en els quals, d’acord amb els seus estatuts o reglaments, es requereix la presència corporativa.

 

Per tot això, es proposa al Ple municipal l’ adopció del següent ACORD

 

Primer. Nomenar als regidors/es que seguidament s’esmenten com a representants d’aquesta Corporació en les entitats, institucions i organismes, que també s’indiquen, d’acord amb les previsions contingudes en els estatuts i reglaments pels quals aquells es regeixen:

 

1- CONSELLS ESCOLARS DELS DIFERENTS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DEL MUNICIPI:

Sra. Sònia Ruiz i Sanchez, regidora delegada d’educació, cultura i festes.

 

2.- ASSOCIACIÓ DEFENSA FORESTAL (ADF):

Sra. Anna Felip Jacas, regidora delegada de salut, medi ambient, entorn natural i benestar animal.

 

3.- COMUNITAT DE REGANTS DE BESCANÓ-SALT-VILABLAREIX:

Sr. Pau Rovira Bonet, regidor delegat de territori, mobilitat i equipaments.

 

4.-ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS:

Sra. Sònia Ruiz i Sanchez, regidora delegada d’educació, cultura i festes.

 

5.- CONSORCI LOCALRET (Consorci local per a l'impuls de la societat del coneixement i el desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies):

Sr. Jofre Sáez Bernal, Regidor delegat de comunicació, promoció econòmica i participació.

 

6.-MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL URBANÍSTICA GIRONA-VILABLAREIX-SALT

Vocal titular: Sra. Maite Tixis Padrosa, Alcaldessa-Presidenta.

Vocal suplent: Sr. Pau Rovira Bonet, regidor delegat territori, mobilitat i equipaments.

 

7.-COMISION DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL AEROPUERTO DE GIRONACOSTA BRAVA

Sr. Pau Rovira Bonet, regidor delegat territori, mobilitat i equipaments.

 

8.- CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMISSORA MUNICIPAL DE VILABLAREIX.

Presidenta: Sra. Maite Tixis Padrosa

Vocals:

Sr. Jofre Sáez Bernal, regidor delegat de comunicació, promoció econòmica i participació.

Sra. Judit Auguet Lara, regidora delegada de Joventut, habitatge i igualtat.

Titular Sra. Gloria Matas Castel

Substitut: Sra. Mariona Lopez Ortiz

Sra. Maribel Escaño Redondo

 

9.- CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL VILABLAREIX FUTUR SL.

Presidenta: Sra. Maite Tixis Padrosa

Consellers: Sr. Jofre Sáez Bernal

Sra. Judit Auguet Lara

Titular Sr. Josep Salvi Camps substitut: Mariona Lopez Ortiz

Sra. Maribel Escaño Redondo

 

10.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT

Vocal titular: Sra. Maite Tixis Padrosa, Alcaldessa-Presidenta

Vocal suplent: Sra. Sònia Ruiz i Sanchez, regidora delegada d’educació, cultura i festes.

 

11.- CONSORCI DE LES VIES VERDES

Vocal titular: Sra. Maite Tixis Padrosa, Alcaldessa-Presidenta

Vocal suplent: Sr. Pau Rovira Bonet, regidor delegat territori, mobilitat i equipaments.

 

12.-SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA SL:

Vocal titular: Sra. Maite Tixis Padrosa, Alcaldessa-presidenta.

Vocal suplent: Sra. Judit Auguet Lara, regidora delegada de Joventut, habitatge i igualt

 

13.- ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L’ENERGIA PÚBLICA (AMEP):

Vocal titular: Sr. Pau Rovira Bonet, regidor delegat territori, mobilitat i equipaments.

Vocal suplent: Sra. Maite Tixis Padrosa, Alcaldessa-Presidenta.

 

14.- CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT (CILMA):

Vocal titular: Sra. Maite Tixis Padrosa, Alcaldessa-Presidenta.

Vocal suplent: Sr. Pau Rovira Bonet, regidor delegat territori, mobilitat i equipaments.