Sou aquí:   
Inici > Portal transparència > Contractació > Perfil del contractant

El perfil del contractant és un espai de difusió que té per finalitat potenciar la transparència i l'accés públic a la informació corresponent a l'activitat contractual de l'Ajuntament de Vilablareix.

El seu objectiu és difondre el conjunt de dades i informació relativa als contractes que l'ajuntament tramita.

En aquesta pàgina podreu trobar tot allò que està relacionat amb la contractació pública, com ara anuncis de licitació, plecs de clàusules administratives particulars, plecs de precripcions tècniques, adjudicacions provisionals i definitives, així com qualsevol altra documentació necessària per a licitar.


Plataforma de serveis de contractació pública

 

[image]

 

 

 

 

El Departament d'Economia i Finances, a través de la Direcció General de Contractació Pública, posa a disposició dels diferents òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic vinculat o depenent, així com dels operadors econòmics dels mercats públics la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Aquesta iniciativa s'insereix dins el conjunt de mesures per a la facilitació de tràmits a l'activitat econòmica i empresarial i la simplificació de les seves relacions amb l'Administració, aprovades per l'Acord del Govern de la Generalitat de 17 de juliol de 2007.

Tal com preveu la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la Plataforma es configura com un portal únic d'informació global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, i de difusió dels perfils de contractant dels seus òrgans de contractació. La Plataforma de Serveis de Contractació Pública està plantejada com un sistema obert que possibilita futures incorporacions d'altres Administracions Públiques i que permet interoperar amb altres sistemes d'informació ja existents.

Tal com exigeix l'article 53.3 de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l'aplicatiu informàtic que suporta els perfils de contractant disposa d'un dispositiu electrònic que permet acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'inclou, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics, en els termes recollits a la Llei 3/2011, esmentada.