Decret d'Alcaldia 103/2023, de data 22 de juny, mitjançant el qual es nomenen els membres de la Junta de Govern Local i delegació d'atribucions de l'Alcaldessa a la Junta de Govern Local.

 

Un cop celebrades les eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 207/2023 de 3 d’abril (BOE núm. 80, de 4 d’abril de 2023) el passat dia 28 maig de 2023, i constituït el nou Ajuntament el dia 17 de juny de 2023, es fa necessari designar els membres de la Junta de Govern Local en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local reconeix a aquesta entitat.

 

D’acord amb els articles 20.1.b i 23 de la Llei esmentada, en concordança amb els articles 48.1.b i 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb els articles 35.2.b, 52 i 113.3 del ROF i demés legislació complementària.

 

Per tot això, des d’aquesta Alcaldia i en ús de les atribucions que em confereix la legislació esmentada

 

HE RESOLT

 

Primer. Aprovar la configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, que queda integrada pels regidors i regidores següents:

 

PRESIDENTA

Sra. Maite Tixis Padrosa

 

VOCALS

Sr. Marc Avellí Muñoz

Sra. Sònia Ruiz Sanchez

Sr. Pau Rovira Bonet

 

Segon. Amb la finalitat de seguir els assumptes referits a matèries objecte de delegació, podran assistir també a les sessions de la Junta de Govern Local els regidors/es delegats/es als quals se’ls confereixin delegacions de l’Alcaldia i amb l’objecte d’informar en allò relatiu a l’àmbit de les seves activitats.

 

Tercer. Prèvia convocatòria realitzada per aquesta Alcaldia, la Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions, amb periodicitat quinzenal i amb caràcter ordinari, el primer i tercer dijous no festiu de cada mes a les 6 de la tarda. Si és festiu s’adaptarà la convocatòria dins el mateix mes de celebració.

 

Quart. La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació d’aquesta, les competències següents:

 

En matèria d'Urbanisme

 

1. Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat següents:

- Els plans parcials urbanístics.

- Els plans especials urbanístics.

- Els plans especials de millora urbana.

 

2. Aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.

 

3. En general, l'aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística que desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual no es trobi atribuïda al Ple de la corporació.

 

4. Atorgar, denegar, modificar o prorrogar, les llicències urbanístiques d'obres.

 

5. Acordar la demolició d’obres i instal·lacions.

 

6. La concessió de llicències o autoritzacions d’obertura d’establiments industrials, comercials i de qualsevol altra tipus.

 

7. Llicències de parcel·lació urbanístiques.

 

8. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis en els supòsits previstos a l'article 21.1.o de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en la seva redacció actual, quan siguin competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos sen el pressupost.

 

9. Aprovar plans d'autoprotecció.

 

En matèria de Contractació i Patrimoni

 

1. Aprovar els expedients de contractació i concessió de qualsevol naturalesa i d’atorgament de concessions de tota classe, relacionats amb l’assumpte quan la seva quantia no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

 

2. Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost.

 

3. Adquirir béns i drets quan el seu valor sigui inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost.

 

4. Alienar, per qualsevol títol, els béns i drets patrimonials de propietat municipal quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost.

 

Aquesta delegació de facultats en matèria de contractació porta inherent de conformitat amb el que disposa l’article 274.2 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la facultat d’aprovar el projecte, el Plec de clàusules Administratives, el plec de prescripcions tècniques, l’expedient de contractació i la despesa, la facultat d’adjudicar el contracte i formalitzar-lo i totes les altres facultats que la legislació vigent li atribueixi a l’òrgan de contractació relativa a la interpretació dels contractes, modificació del seu contingut, pròrroga dels seus terminis, revisió de preus, recepcions provisionals i definitives, cancel·lacions de fiances o garanties i resolucions dels contractes.

 

Respecte dels contractes d’obres, també abastarà la referent a l’aprovació dels estudis de seguretat i salut, la conformitat als plans de seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i coordinador en matèria de seguretat i salut, excepte que per això sigui necessari adjudicar un contracte de serveis que per la seva quantia hagi de ser aprovat per un altre òrgan.

 

En matèria de Personal

 

1. Aprovar l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple i les seves modificacions.

 

2. Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

 

En matèria d'Hisenda

 

1.Aprovar l’autorització i disposició de la despesa i el reconeixement d’obligacions dins els límits de la seva competència. Ordenar pagaments i retre comptes, tot això d’acord amb el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

 

2.La prèvia aprovació de les bases particulars reguladores de les convocatòries de les subvencions, quan aquestes requereixin concurrència pública, en els termes fixats per a cada exercici a les bases d'execució del pressupost.

 

3.Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000,00€.

 

4.Adquirir béns i drets quan el seu valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost i a 3.000.000,00€.

 

5.L’aprovació de factures i certificacions d’obra i serveis, dins els límits de la seva competència.

 

6.L’aprovació dels padrons fiscals i l’aprovació de liquidacions, així com les seves baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.

 

7.Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l’Alcaldia, la sol·licitud de subvencions d’organismes, institucions i entitats, públiques o privades i acceptar les que no siguin competència del Ple.

 

8.Les altres atribucions i l’exercici de totes aquelles competències municipals que no estiguin atribuïdes a cap òrgan municipal expressament per la Llei .

 

 

Cinquè. Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local, en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.

 

Sisè. De conformitat amb l’article 44.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit sense perjudici de la potestat d’avocació per aquesta Alcaldia.

 

Setè. Comunicar aquesta resolució a tots els regidors i regidores afectats, als portaveus dels grups polítics municipals, i al personal tècnic i administratiu dels diferents serveis municipals pel seu coneixement i efectes.

 

Vuitè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, al tauler d’edictes i a la pàgina web de la corporació.

 

Novè. Substituir l’obligació de l’Alcalde prevista en l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, de donar conte succinta a la corporació, en cada sessió ordinària, de les resolucions dictades per l’Alcaldia i actes de les Juntes de Govern local, pel reconeixement del dret de tots els regidors de l’Ajuntament, de poder consultar directament i personalment els llibres de resolucions custodiats en la Secretaria General de la Corporació. Les actes de les sessions de les Juntes de Govern Local es notificaran a tots els membres de la corporació municipal.